Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTIEVE CREACTIEF EN SPORTIEVE SPORTIEF

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties met:

Sporty Creactief vzw , met zetel te 3010 KESSEL-LO, Ernest Solvaystraat 2 en met ondernemingsnummer 0875.385.903.

Sporty Sportief vzw , met zetel te 3010 KESSEL-LO, Verzoeningsstraat 13 en met ondernemingsnummer 0475.881.010.

Hierna “SPORTY” genoemd, 

ALGEMEEN: 

 1. Definities: 

1.1. Onder 'inschrijver' of 'inschrijvers' wordt begrepen, iedere natuurlijke of rechtpersoon, al dan niet consument, welke:

- op enigerlei wijze gebruik maakt van de website en/of de eraan verbonden diensten

- zichzelf of een derde (bv. minderjarige kinderen) inschrijft voor en/of deelneemt aan een activiteit die door SPORTY wordt georganiseerd.

Inschrijving voor of deelname aan een door SPORTY georganiseerde activiteit, wordt beschouwd als bevestiging door de inschrijver van de kennisname én de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

SPORTY en de inschrijver worden hierna samen 'partijen' genoemd.

1.2. De personen welke ingeschreven worden voor een activiteit teneinde hieraan daadwerkelijk deel te nemen, worden 'deelnemer' genoemd. De inschrijver en deelnemer kunnen één en dezelfde persoon zijn.

1.3. Onder 'activiteiten' wordt verstaan, alle door SPORTY georganiseerde en aangeboden sportkampen, sportlessen, themakampen, themadagen, opvangdagen, workshops, enz ... zoals zij beschreven worden op de website en waarvoor kan worden ingeschreven via de website.

1.4. Onder 'overeenkomst' of 'transactie' wordt begrepen, iedere mondelinge of schriftelijke afspraak, al dan niet voorzien van bijlagen, welke betrekking heeft op de organisatie van, de verkoop van, de inschrijving voor of de deelname aan de door SPORTY georganiseerde activiteiten.
Deze algemene voorwaarden maken steeds deel uit van de overeenkomsten welke inschrijvers en deelnemers met SPORTY sluiten.

1.5. Met de term “ website ”, wordt verwezen naar de websites beschikbaar op volgende domeinen:

Deze websites worden uitgebaat door en zijn eigendom van SPORTY.

 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden:

2.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn huidige algemene voorwaarden exclusief van toepassing op elke overeenkomst die tussen SPORTY en de inschrijver wordt afgesloten met betrekking tot door SPORTY georganiseerde activiteiten. SPORTY is maar gehouden tot uitvoering van haar verbintenissen of het leveren van prestaties na aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de inschrijver.
Deze algemene voorwaarden worden aangevuld door bijzondere voorwaarden en indien nodig door gedragscodes, richtlijnen en/of reglementen, welke van toepassing zijn voor een welbepaalde soort van activiteit.
In geval van tegenstrijdigheid tussen onze bijzondere voorwaarden en huidige algemene voorwaarden hebben onze bijzondere voorwaarden voorrang.

2.2. Wanneer een inschrijver zichzelf of een derde inschrijft voor een welbepaalde activiteit, erkent hij hiermee kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden en de toepasselijke gedragsregels of reglementen welke van toepassing zijn op deze specifieke activiteit.
Al de in de voorgaande alinea vermelde documenten zijn steeds in hun meest actuele vorm te raadplegen op onze website of kunnen éénvoudig worden opgevraagd per mail via volgend e-mailadres: info@sportyvzw.be .

2.3. Elke inschrijving, boeking, reservatie of betaling bij SPORTY houdt de uitdrukkelijke aanvaarding door de inschrijver in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden, evenals van de voor de specifieke activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen.
Door het enkele feit van de reservatie, boeking of betaling erkent de inschrijver kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de op de activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden, gedragsregels en reglementen en aanvaardt de inschrijver dat deze iedre voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraak vervangen.
De inschrijver heeft de verplichting om deze algemene en desgevallend ook de bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen en richtlijnen van SPORTY aandachtig en grondig te lezen voorafgaand aan iedere inschrijving, boeking of reservatie.
De inschrijver verbindt zichzelf en de ingeschreven (al dan niet minderjarige) deelnemer welke zich tot naleving van deze algemene voorwaarden en de voor de specifieke activiteit toepasselijke bijzondere voorwaarden, gedragsregels, reglementen en richtlijnen. De inschrijver staat opzichtens SPORTY in voor de naleving ervan door de ingeschreven deelnemer.

2.4. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten, in het bijzonder de relevante bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht.

2.5. SPORTY kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds worden aangekondigd op de website en/of via elektronische weg.
Elke nieuwe inschrijving, bestelling of betaling van een inschrijver, doet een overeenkomst ontstaan ​​​​​​welke zal onderworpen zijn aan de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.
Gebruik van de website zal worden beschouwd als aanvaarding van de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op het ogenblik dat de website door de inschrijver wordt bezocht.

Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 01/06/2021 .

 1. Onafhankelijkheid van bepalingen :

De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere bepalingen ervan. Deze blijven onverminderd van toepassing.
De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST:

De wijze waarop een overeenkomst tussen SPORTY en een inschrijver m.b.t een welbepaalde activiteit tot stand komt en de verplichtingen die hieruit voor partijen voortvloeien, worden in de volgende artikelen beschreven.

 1. Taal van de overeenkomst:

1.1. Alle overeenkomsten of transacties tussen SPORTY en haar leden worden afgesloten in het Nederlands.
Door gebruik te maken van de website, zich in te schrijven voor een activiteit, een bestelling te plaatsen of een betaling uit te voeren, erkent de inschrijver dat hij de Nederlandse taal voldoende beheerst en dat deze algemene voorwaarden door hem of haar begrepen worden en duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

1.2. SPORTY archiveert voor zoveel als mogelijk de met de inschrijvers afgesloten overeenkomsten en bezorgt deze - indien gewenst - aan de inschrijver op een duurzame drager. De overeenkomsten en alle andere documenten m.b.t. de inschrijving voor een welbepaalde activiteit worden door SPORTY maximaal 5 jaar bijgehouden.

 1. Inschrijving - boeking - reservering:

2.1. Iedere inschrijving, boeking of reservatie voor een door SPORTY georganiseerde activiteit, dient om geldig te zijn, te gebeuren via de website. Andere vormen van inschrijving, boeking of reservatie worden niet aanvaard.

2.2.    inschrijving, boeking of reservering voor kampen en themadagen:
Deze manier van inschrijven, boeken en reserveren geldt voor alle kampen en themadagen welke door SPORTY georganiseerd worden.
Alvorens te kunnen inschrijven, boeken of reserveren voor een activiteit, is de inschrijver verplicht om een ​​persoonlijk 'dashboard' aan te maken via de website.
Dit dashboard is een persoonlijk online account, welke alle informatie bevat aan de hand waarvan SPORTY inschrijvers en deelnemers aan de door haar georganiseerde activiteiten kan identificereen. Via dit account kan de inschrijver eenvoudig inloggen om toegang te krijgen tot de activiteiten waarvoor kan worden ingeschreven.
In dit dashboard, dat bestaat uit een deel met " familiegegevens " en een deel met " kindgegevens ” dient de inschrijver volgende gegevens in te vullen:

Onder familiegegevens:

 • naam en familienaam ouder(s)
 • telefoon- en gsmnummers
 • emailadres
 • werkgever (niet verplicht)
 • keuze om nieuwsbrief en communicatie te ontvangen
 • keuze voor afleveren fiscaal attest

Onder kindgegevens:

 • naam en familienaam in te schrijven kind
 • geboortedatum/rijksregisternummer
 • telefoon of gsmnummer (niet verplicht)
 • e-mailadres (niet verplicht)
 • geslacht (niet verplicht)
 • foto van het kind (niet verplicht)

Tevens dient de schrijver aan te geven of hij toelaat dat hijzelf of de ingeschreven deelnemer gefilmd/gefotografeerd mag worden tijdens de activiteiten en of deze films en foto's door SPORTY mogen gebruikt worden in communicatie betreffende SPORTY-activiteiten via sociale media, flyers, website, brochures en persberichten.
Eenmaal het dashboard aangemaakt, kan de inschrijver via deze weg inschrijven, boeken en reserveren voor de activiteiten op de website.

2.3.   Inschrijven, boeken of reserveren voor andere activiteiten:
Voor een aantal activiteiten welke geen kampen of themadagen zijn, geldt een specifieke manier van inschrijven, welke niet via het "dashboard" verloopt.
Voor deze activiteiten wordt ingeschreven via een online formulier op de website.
Hier kan de schrijver kiezen tussen verschillende activiteiten waarvoor hijzelf of een deelnemer kan inschrijven.
Wanneer de inschrijver voor een welbepaalde activiteit gekozen heeft, dient hij volgende gegevens in te vullen in het online-formulier:

 • voornaam deelnemer
 • naam deelnemer
 • geboortedatum deelnemer
 • emailadres
 • telefoonnumer
 • adres
 • opmerkingen (niet verplicht)

Indien de inschrijver dit wenst, kan hij SPORTY ook contacteren met het oog op inschrijving, boeking of reservatie via het e-mailadres info@sportyvzw.be , telefonisch via nummer 016/25 72 09 of door langs te komen op het Sporty secretariaat.
Wanneer een inschrijver op een van deze manieren wenst over te gaan tot inschrijving, boeking of reservatie, is er pas sprake van een definitieve overeenkomst wanneer de inschrijver van SPORTY de geschreven bevestiging ontvangt waarin de deelname aan de activiteit wordt bevestigd. Deze bevestiging bestaat uit een mail of brief met betalingsuitnodiging.

2.4. Indien de in te schrijven persoon om medische of andere redenen nood heeft aan speciale zorgen of een aparte behandeling (omwille van een medische of psychische toestand), dan is de inschrijver verplicht om SPORTY hiervan bij de inschrijving op de hoogte te brengen.
Daarom is de inschrijver ertoe verplicht om bij de online inschrijving alle noodzakelijke en nuttige (medische) informatie te bezorgen via het daartoe voorziene luik opmerkingen.
SPORTY kan op basis van haar verstrekte informatie beslissen dat de inschrijver bijkomende inlichtingen moet geven alvorens er kan beslist worden om de inschrijving te laten doorgaan. Indien de inschrijver in gebreke blijft de gevraagde informatie te verschaffen, heeft SPORTY het recht om de inschrijving, boeking of reservatie te weigeren.
Indien SPORTY op basis van de vertrekte informatie van mening is dat een deelname aan de activiteit een te groot risico inhoudt voor de in te schrijven persoon; dan kan zij de inschrijving weigeren, zonder dat de inschrijver of de in te schrijven persoon hiertegen verhaal hebben.

SPORTY kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade welke een gevolg is van het feit dat het lid nalaat  bovenvermelde informatie te verstrekken.

2.5. Telkens wanneer de inschrijver via de website wenst in te schrijven, dient hij de algemene voorwaarden te aanvaarden door de checkbox met vermelding “ Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden ” aan te vinken.

Hierbij heeft de inschrijver de mogelijkheid om deze voorwaarden voorafgaandelijk na te lezen en op te slaan via een hyperlink. Het aanvinken van deze checkbox betekent dat de inschrijver erkent de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Tevens kan de inschrijver op de website kennis nemen van de bijzondere voorwaarden/gedragsregels/reglementen die van toepassing zijn op de activiteit waarvoor hij of zij wenst in te schrijven.

2.6. Wanneer de inschrijver via de website succesvol heeft ingeschreven, gereserveerd of geboekt, wordt hem dit via elektronische weg bevestigd, door middel van een e-mail van SPORTY. Aansluitend op deze bevestiging volgt een tweede mail met als bijlage een betalingsuitnodiging.

3. Mogelijkheid tot annuleren door de inschrijver:

3.1. De inschrijver beschikt over een termijn van 14 dagen, beginnende daags na ontvangst van de e-mail met bevestiging van de inschrijving, boeking of reservatie, om deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren of te wijzigen.
Deze wijziging van annulering dient te gebeuren conform de instructies op de website.
Wanneer de activiteit waarvoor wordt gereserveerd, geboekt of ingeschreven echter aanvangt minder dan 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de inschrijver de e-mail met de bevestiging ontvangt, vervalt deze mogelijkheid en kan de inschrijver de inschrijving, boeking of reservatie niet herroepen of wijzigen .
Indien de inschrijver, of degene voor wie de inschrijver inschrijft, in dat geval niet deelneemt aan de activiteit, blijft hij de volledige kostprijs van de activiteit verschuldigd aan SPORTY en kan een reeds betaalde deelnameprijs niet worden teruggevorderd.

3.2. Indien de inschrijver wenst te annuleren buiten de hierboven vermelde periode van 14 dagen, dan kan hij of zij dit doen mits betaling van een vergoeding gelijk aan 25% van de deelnameprijs, als vergoeding voor de door SPORTY blootgestelde en bloot te stellen administratiekosten. De inschrijver beschikt over deze mogelijkheid tot 3 weken voor de start van de activiteit waarvoor is ingeschreven. Wordt er geannuleerd om medische redenen, dan is de vergoeding van 25% van de deelnameprijs niet verschuldigd, op voorwaarde dat de annulering gestaafd wordt door een medisch attest. 
Indien de inschrijver annuleert op minder dan 3 weken voor de start van de activiteit, blijft hij de volledige kostprijs van de activiteit verschuldigd aan SPORTY en kan een reeds betaalde deelnameprijs niet worden teruggevorderd. In dat geval kan de inschrijver enkel aanspraak maken op terugbetaling van de deelnameprijs, verminderd met een administratievergoeding gelijk aan 25% van deze prijs, wanneer hij of zij een medisch attest kan voorleggen dat de annulering rechtvaardigt.
Wanneer inschrijver, of degene voor wie hij of zij schrijft, zonder te annuleren niet deelneemt aan de activiteit waarvoor werd ingeschreven, blijft de volledige deelnameprijs verschuldigd.

 1. Annulering van een activiteit door SPORTY:

4.1. SPORTY doet alles wat redelijkerwijze mogelijk is om de activiteiten welke op de website terug te vinden zijn, te laten doorgaan op de voorziene tijdstippen en plaats.
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot overmacht, heeft SPORTY het recht om activiteiten waarvoor is ingeschreven niet te laten doorgaan.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van omstandigheden welke maken dat:

- SPORTY oordeelt dat bepaalde activiteiten niet op een normale, veilige wijze of volgens de kwaliteitseisen van SPORTY kan worden georganiseerd.

- het organisatorisch onmogelijk is de activiteiten te laten plaatsvinden zoals zij voorzien waren.

4.2. In dat geval zal SPORTY de inschrijvers onmiddellijk op de hoogte stellen van de annulering, via een aankondiging op de website en door het verzenden van een mail aan de inschrijvers welke over een mailadres beschikken.
SPORY zal trachten om – indien mogelijk – een vervangende activiteit te organiseren, waarop de betrokken inschrijvers kunnen, maar niet moeten inschrijven. SPORTY is hier evenwel niet toe verplicht.

4.3. Indien SPORTY overgaat tot annulering, bezorgt zij de inschrijvers een creditnota via mail.
Deze creditnota kan door de inschrijver worden gebruikt als een waardebon, waarmee hij of zij gedurende een welbepaalde periode de prijs van een andere door SPORTY aangeboden activiteit kan financieren.
Indien de inschrijver de creditnota niet wenst te gebruiken als waardebon, dan kan hij een online formulier invullen, waarmee hij aanspraak kan maken op terugbetaling van 75% van de reeds betaalde prijs voor de geannuleerde activiteit. Het saldo van 25% blijft door SPORTY behouden als administratiekost.

 1. Annulering in onderling akkoord tussen partijen:

Partijen hebben steeds de mogelijkheid de overeenkomst in onderling overleg te beëindigen, wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer van een van beide partijen kan worden gevraagd.
In dat geval zal geen der partijen aan de andere partij een vergoeding verschuldigd zijn. Wel heeft SPORTY ook in dit geval het recht op 25% van de betaalde prijs voor de activiteit te behouden als adminstratiekost.

 

PRIJZEN – BETALING - PROTEST:

 1. Prijzen en aanbod:

1.1. De op de website aangegeven prijzen worden uitgedrukt in euro.
De activiteitenkalender met het aanbod van SPORTY loopt parallel met het schooljaar, van 1 september tot en met 31 augustus.
Voor iedere eerste inschrijving vóór 31/08 van het jaar wordt aan de inschrijver een vergoeding aangerekend als deelname in de kosten van de verzekering (zie verder onder afdeling IV, art. 3 van deze algemene voorwaarden). Dit betekent dat wanneer een inschrijver voor de eerste maal inschrijft in de loop van de maand augustus, hem deze vergoeding aan gerekend wordt voor het op dat ogenblik aflopende activiteitenjaar. Schrijft hij zich nadien na 01/09 opnieuw in, dan zal hij deze vergoeding opnieuw moeten betalen voor het nieuwe activiteitenjaar. Het verdient dus de  aanbeveling om de eerste inschrijving voor een activiteit zo vlug mogelijk na 01/09 doen.

Het op de website vermelde programma met activiteiten is steeds indicatief en SPORTY behoudt zich het recht voor, om het programma en de activiteiten aan te passen in functie van de omstandigheden (bv. het weer, aantal ingeschreven deelnemers,…). Door in te schrijven voor een activiteit aanvaardt de inschrijver dit gegeven.

1.2. De prijzen en het aanbod van activiteiten kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. De prijs en het aanbod zijn deze die geldig zijn op het ogenblik waarop de website wordt bezocht en de inschrijver de inschrijving, boeking of reservering plaatst.
Het verdient aanbeveling om onmiddellijk voorafgaand aan een inschrijving, boeking van reservering onze actuele prijzen en het aanbod via de website te controleren.

1.3. Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van inschrijving, boeking of reservatie ten allen tijde worden gewijzigd door SPORTY.

1.4. SPORTY behoudt zich het recht voor om, in bepaalde omstandigheden, vóór of tijdens de activiteiten wijzigingen in het programma aan te brengen. Hierbij worden eventuele nadelige gevolgen voor de inschrijver en/of deelnemer zoveel als mogelijk beperkt, zonder dat deze hierdoor aanspraak kan maken op enige (schade-)vergoeding.

Voormelde wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat het programma, de locatie de logies of het vervoer afwijkt van wat in de brochure, de website of de informatiedocumenten is vermeld. SPORTY zal hierbij wel zoveel als mogelijk het oorspronkelijke karakter van de activiteit behouden.

 1. Wijze van betaling:

2.1. Het totale bedrag dat de inschrijver verschuldigd is m.b.t. een welbepaalde inschrijving, boeking of reservatie, wordt vermeld op de webpagina, wanneer de inschrijver een inschrijving, boeking of reservatie bevestigt.

2.2. Uiterlijk zeven kalenderdagen na bevestiging van de inschrijving, boeking of reservatie door de inschrijver via de website, zal de inschrijver via elektronische weg (per e-mail) een betalingsuitnodiging of een factuur ontvangen van SPORTY.
Deze betalingsuitnodigingen en/of facturen zijn betaalbaar de binnen veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop zij aan de inschrijver worden verzonden.

2.3. Bij het overschrijden van de betalingstermijn, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag, aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar.
Tevens zal er in geval van niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder in gebrekestelling een forfataire schadevergoeding van 10% van het nog openstaande bedrag verschuldigd zijn met een minimum van 125,00 €.

Wanneer de inschrijver een consument is en SPORTY in gebreke blijft om tijdig bepaalde sommen aan de inschrijver (terug) te betalen, dan kan de inschrijver in de toepassing van artikel VI.83, 17° WER aanspraak maken op eenzelfde vergoeding (verwijlsinteresten en schadevergoeding van 10%), vanaf datum van ingebrekestelling.

2.4. Bij gebreke aan betaling door de inschrijver op de datum van opeisbaarheid van één of meer betalingsuitnodigingen of facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare betalingsuitnodigingen of facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de inschrijver opeisbaar.
SPORTY is gerechtend nieuwe inschrijvingen te weigeren totdat de inschrijver aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.5. Indien de inschrijver uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en de overeenkomst met SPORTY hen verplichten.

 1. Protest:

3.1. Elk protest op een betalingsuitnodiging of factuur dient schriftelijk te gebeuren.
Een protest aangaande de opstelling en inhoud van de betalingsuitnodiging of de factuur is slechts geldig indien het uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum gebeurt.

3.2. Elk protest dient grondig gemotiveerd en nauwkeurig omschreven te zijn en de inschrijver zal de omvang van het protest in geld moeten uitdrukken.
In geval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest geen betrekking heeft opeisbaar op de vervaldag.

 

AANSPRAKELIJKHEID:

 1. Algemeen:

1.1. SPORTY tracht al haar activiteiten op een zo veilig mogelijk manier te laten verlopen.
De aard van de georganiseerde activiteiten (bv. sportkampen) en het feit dat sommige activiteiten in open lucht plaatsvinden, maakt het echter onmogelijk om alle risico's voor de deelnemers uit te sluiten.
SPORTY is niet aansprakelijk voor de zaakschade of lichamelijke schade welke tot de normale risico's van de deelname aan de georganiseerde activiteiten behoort.

1.2. Schade welke een gevolg is van de eigen fout van de inschrijver of de deelnemer, het zich niet houden aan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, gedragsregels en reglementen, is in geen geval verhaalbaar op SPORTY. De inschrijver en/of de deelnemer dienen deze schade zelf te dragen.

SPORTY is daarnaast evenmin aansprakelijk voor:

 • de eventuele aanhouding van de deelnemer door de plaatselijke autoriteiten of politiediensten wegens het niet naleven van de plaatselijke wettelijke voorschriften;
 • evenementen (excursies, sportactiviteiten, manifestaties enz.) die niet begrepen zijn in de door SPORTY aangeboden diensten of die ter plaatse worden geboekt door de deelnemer bij derde ondernemingen die geen deel uitmaken van SPORTY;
 • schade of kosten ontstaan ​​​​naar aanleiding van het op eigen initiatief van de inschrijver of de deelnemer afwijken van het voorziene programma of het het zich onttrekken aan het toezicht van de begeleiders of medewerkers van SPORTY.

1.3. Indien de inschrijver of deelnemer tijdens de deelname aan een activiteit schade veroorzaakt ​​aan het materiaal of de infrastructuur, eigendom van, gehuurd door, ter beschikking gesteld van of gebruikt door SPORTY, of aan eigendommen van derden, dan is de inschrijver gehouden deze schade aan SPORTY of aan de eigenaar van het beschadigde  materiaal of de infrastructuur te vergoeden.
De verschuldigde vergoeding moet de kost van vervanging, herstelling en de eventuele gebruiksderving dekken. De inschrijver is gehouden om SPORTY te vrijwaren voor alle aanspraken van derden omwille van schade veroorzaakt door de inschrijver of de door de inschrijver ingeschreven deelnemer.

1.4. Indien een medewerker – aangestelde, werknemer, onderaannemer of derde - ingeschakeld door SPORTY tijdens de activiteit, lichamelijke of materiële schade leidt door het toedoen van een deelnemer, is de inschrijver welke de deelnemer heeft ingeschreven gehouden de gelede schade - met inbegrip van de schade ten gevolge van ongeschiktheid - te vergoeden, voor zover deze niet gedekt wordt door een verzekering. Ook hier is de inschrijver gehouden om SPORTY te vrijwaren voor aanspraken van medewerkers, aangestelden, werknemers, medewerkers of derden.

 1. Overmacht:

2.1. SPORTY is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van haar verbintenissen wanneer dit te wijten is aan een geval van overmacht.
Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht overmacht uit te maken: extreme omstandigheden, staking, lock-out, oorlog, gewijzigde wetgeving of reglementering, besmettelijke ziekten, ongevallen, beslissingen of interventies van overheidswege, het weigeren of annuleren van een vergunning of licentie, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan brandstof en verkeershinder.
Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor SPORTY onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn, zodat het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter ervan niet moet worden bewezen.

In geval van overmacht heeft de inschrijver geen recht op terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld of op een schadevergoeding, om welke reden dan ook.

 1. Verzekering:

3.1. Alle geldig ingeschreven deelnemers aan door SPORTY georganiseerde activiteiten zijn verzekerd via de polis, afgesloten door de federatie FROS MULTSPORT VLAANDEREN VZW. In deze polis zit een verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid vervat.
Deze polis is te raadplegen via volgende link:
https://www.sportyvzw.be/media/2918/algemene-voorwaarden-sportpolis-2154-551-01-16-fros.pdf

De verzekerde risico's, gedekte bedragen en de uitsluitingen kunnen in de polis geraadpleegd worden.
Door zichzelf of een derde in te schrijven voor een activiteit of door deelname aan een activiteit, verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de inhoud van deze polis en omvang van de dekking waarop deze recht geeft. 
Indien de inschrijver van mening is dat bijkomende dekking nodig is, dient hij hiervoor zelf op eigen kosten een verzekeringspolis af te sluiten.

3.2. Materiële schade (bv. schade aan kleding, mobiele telefoons en andere elektronische apparaten, uurwerken, en andere persoonlijke bezittingen) wordt niet gedekt. Om het risico te beperken wordt de deelnemers aangeraden  geen kostbare persoonlijke spullen mee te nemen naar een activiteit.
Schade welke een gevolg is van de eigen fout van de deelnemer, het zich niet houden aan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden, gedragsregels, richtlijnen en reglementen, is nooit gedekt.
Evenmin kan SPORTY verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal van door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

3.3. Zoals uiteengezet onder afdeling III, art. 1.1 wordt voor iedere eerste inschrijving vóór 31/8 een bijdrage aangerekend als tussenkomst in de kosten van verzekering.

Deze bijdragen worden berekend per activiteitenjaar en worden meegedeeld op de website van SPORTY. Het activiteitenjaar loopt van 01/09 tot en met 31/08.
Voor deelname aan de ponylessen en ponykampen is een bijkomende verzekering per activiteitenjaar en per deelnemer verplicht. Deze bedragen worden ook meegedeeld op de website van SPORTY.

3.4. SPORTY heeft ten allen tijde het recht om bestaande polissen op te zeggen, te vervangen door polissen bij een andere maatschappij. Deze wijzigingen zullen steeds kenbaar gemaakt worden op de website en de nieuwe polissen zullen onmiddelijk consulteerbaar zijn voor de gebruikers van de website.

 1. Disclaimer:

4.1. SPORTY is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

 • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud van de website of op andere (externe) websites waarnaar via hyperlinks op de website wordt verwezen;
 • enige beslissing genomen of handeling gesteld door de inschrijver of deelnemer op basis van de inhoud van de website;
 • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane intervanties, virussen, etc. op de website;
 • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, inkomensschade enz.);
 • gevallen van overmacht, zoals hierboven omschreven onder artikel 2 van deze titel.

Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden algemene sluit de aansprakelijkheid van SPORTY voor bedrog, opzet, of daarmee gelijk te stellen grove fout uit.

4.2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van SPORTY beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar. De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van de polis voorziet volgende bedragen:

 • Lichamelijke schade: 5.000.000 EUR per schadegeval
 • Materiële schade: 625.000 EUR per schadegeval

De dekkingsbeperkingen voor specifieke schadeposten zijn te vinden in de verzekeringspolis, te bekijken via de link in artikel 3.1. van deze afdeling. In geen geval kan SPORTY worden aangesproken voor schade welke deze bedragen te boven gaat.
Deze zelfe beperking geldt indien de uitsluiting(en) van de annsprakelijkhedi vervat in de huidige algemene voorwaarden door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

PRIVACY

 1. Beeldmateriaal:

1.1. SPORTY heeft het recht om voor, tijdens en na de activiteiten fotografisch, audiovisueel of ander beeldmateriaal te maken of te laten maken van de deelnemers, leden en monitoren, individueel of in groep.
Hiervoor wordt gekozen voor een "opt-in"-systeem, waarbij de inschrijver bij het inschrijven, boeken of reserveren voor activiteiten, moet aanduiden of er al dan niet toestemming wordt gegeven voor het gebruik van dit beeldmateriaal door SPORTY voor de hieronder vermelde doeleinden.
De gegeven toestemming geldt voor alle toekomstige activiteiten waarvoor wordt ingeschreven, maar kan ten allen tijde door de inschrijver via zijn persoonlijk account worden herroepen door het aanvinken van het vakje waarbij de toelating geweigerd wordt. Deze intrekking dient te gebeuren ten laatste zeven werkdagen voor de aanvang van een activiteit.

1.2. Mits bovenvermelde toestemming, heeft SPORTY het recht om de gemaakte films en foto's te gebruiken in publicitaire of informatiefolders, (digitale) nieuwsbrieven, posters, boeken, op de website en op sociale media (facebook, instagram,...), om te communiceren over activiteiten , georganiseerd door SPORTY. Tevens mag dit beeldmateriaal door SPORTY gereproduceerd worden om – al dan niet tegen betaling – aan de deelnemers aan de betrokken activiteit ter beschikking gesteld te worden.

 1. Privacyverklaring:

2.1. SPORTY draagt ​​zorg voor de privacy van de inschrijvers en de deelnemers en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving.
Voor een uitgebreide uiteenzetting wordt verwezen naar de privacyverklaring op onze website, te raadplegen via volgende link:
https://www.sportyvzw.be/media/2922/privacybeleid.pdf

2.2. Doordat de inschrijver de website gebruikt en/of zijn persoonsgegevens en deze van de in te schrijven deelnemer(s) meedeelt bij inschrijving, boeking of reservatie en de checkbox met vermelding van " Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden " aanvinkt, gaat hij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop SPORTY deze gegevens verzamelt en verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring.

2.3. Nadat de inschrijver een inschrijving, boeking of reservatie heeft geplaatst, kan SPORTY – voor zover de inschrijver dit uitdrukkelijk heeft aanvaard - het door de inschrijver opgegeven e-mailadres ook gebruiken om commerciële informatie toe te sturen over haar diensten of activiteiten. Indien de inschrijver geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten of activiteiten van SPORTY wenst te ontvangen, kan hij zich op elk moment uitschrijven door SPORTY een e-mail te sturen op het e-mailadres: info@sportyvzw.be.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT - WEBSITE:

 1. Intellectuele eigendom:

1.1. De inhoud van de website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, merken, modellen, grafieken, tabellen, schema’s, recepten, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, software, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie verbonden aan de website, behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van SPORTY of haar licentiegevers. Deze inhoud mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van SPORTY of haar licentiegevers.

1.2. Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de website aan de inschrijver of aan derden.

 1. Gebruik van de website:

2.1. SPORTY kan ten allen tijde zonder aankondiging van kennisgeving de inhoud van de website aanpassen, wijzigen of aanvullen.
SPORTY is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website.

2.2. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of webpagina's van derden, of kan er naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Deze verwijzing impliceert evenmin dat er noodzakelijker wijze sprake is van een samenwerking tussen SPORTY en de eigenaar van de website of webpagina waarnaar wordt gezocht. SPORTY is niet aansprakelijk voor de werking en de inhoud van hyperlinks die op de website zijn geplaatst, noch voor de verwerking van persoonsgegevens via deze hyperlinks.

2.3. Het is verboden de website te gebruiken om een ​​manier welke schade kan toebrengen aan SPORTY of aan derden, bv.:

 • om zich toegang te verschaffen tot de door SPORTY verwerkte persoonsgegevens van leden en deelnemers;
 • voor het verspreiden van computervirussen;
 • om illegale, onrechtmatige of ongepaste inhoud te delen of te verspreiden;
 • voor 'hacking-' activiteiten / om in te breken in informaticasystemen;
 • om inbreuken op het recht op privacy van een derde;
 • om de inhoud van de website zonder toestemming van SPORTY te verspreiden of te kopiëren;
 • om de website te beschadigen, de werking ervan te verstoren, te onderbreken of minder efficiënt te maken.

2.4. Daarnaast registreert SPORTY bij een bezoek aan de website het IP-adres, de browser en het besturingssysteem, de externe website die de bezoeker heeft doorverwezen naar de website, de bezochte pagina’s op de website en de datum en tijd van elke bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en met het oog op het verbeteren van de website. SPORTY behoudt  zich  evenwel het  recht  voor  om – ingeval  van  misbruik,  een  inbreuk  op  onderhavige disclaimer of wanneer zij daartoe op regelmatige wijze wordt verzocht door de bevoegde gerechtelijke of politionele diensten – aan de hand van uw IP-adres uw computeraansluiting te identificeren.

2.5. Gebruikers worden geadviseerd om wanneer ze de cookies van deze website niet willen gebruiken en bewaren op de harde schijf van hun computer, zij in de beveiligingsinstellingen van hun webbrowser de noodzakkelijke stappen moeten volgen om alle cookies van deze website en haar externe dienstverlenende leveranciers te blokkeren.
Onze website gebruikt “sessie"-cookies om de hoogte en breedte van het apparaat te identificeren en te onthouden. Deze cookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit.
Daarnaast maakt deze website gebruik van traceringstechnologieën om haar bezoekers te volgen, om beter te begrijpen hoe ze de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om het gebruik van bezoekers te volgen. De software zal een cookie op de harde schijf van uw computer opslaan, om uw gebruik van de website te volgen en te controleren, maar zal geen persoonsgegevens opslaan, bewaren of verzamelen. U kunt het privacybeleid van Google hier lezen voor meer informatie [http://www.google.com/privacy.html]. Google Analytics wordt op onze website gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Door de IP-anonimisering zal Google de laatste byte van het IP-adres voor de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkappen/anonimiseren.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door u af te melden. Klik op de relevante link:

BEZWAAR: GOOGLE TRACKING, GOOGLE INC.

Er wordt een opt-out-cookie ingesteld wanneer u op de bovenstaande bezwaarlinks klikt. Gelieve deze cookie niet te verwijderen, omdat het ons informeert over uw bezwaar. Wanneer u verschillende browsers of pc's gebruikt, dient u in elke browser op de links te klikken.

Of uw cookies wijzigen via de instellingen:

Instellingen Cookies

2.6. De  mogelijkheid  om  een  deel  van de  vormgeving  of  de  inhoud  van  de  website  te  downloaden, verschaft geen toestemming tot een gebruik anders dan een privaat en niet-commercieel gebruik. Het  aanwenden  van  de  intellectueelrechtelijk  beschermde  vormgeving  en  inhoud  van  de  website voor andere doeleinden kan enkel mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SPORTY.

3.  Klachten:

3.1. Klachten voortvloeiend uit het gebruik van de website kunnen gerapporteerd worden aan SPORTY via het e-mailadres info@sportyvzw.be of telefonisch op nummer 016/25.72.09.

 

TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK:

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de website, inschrijving, reservatie, boeking van of deelname aan een activiteit van SPORTY is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Leuven.

 

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief en kom als eerste te weten welke knotsgekke activiteiten en onvergetelijke kampen er op het programma staan!

We houden je graag op de hoogte van onze activiteiten. Tot snel!