Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden.

2. Bestelling

De inschrijving is bindend, ongeacht de wijze van inschrijving. De inschrijving wordt bevestigd via een e-mail, met vermelding van de algemene verkoopsvoorwaarden en de ontvangst van de factuur. Op dat ogenblik begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling van de factuur dient steeds te gebeuren binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur met vermelding van de gestructureerde mededeling.

3. Herroepingsrecht

3.1. PRINCIPE

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst.

Annulaties moeten steeds schriftelijk gebeuren via mail of de website vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van veertien kalenderdagen. Wanneer de kennisgeving tijdig gebeurt, worden aan de consument enkel de rechtstreekse terugzendingskosten aangerekend en wordt het door de consument gestorte bedrag terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping.

3.2. UITZONDERING

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend wanneer de uitvoering van de overeenkomst begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn. M.a.w. indien de activiteiten een aanvang nemen binnen de veertien dagen na datum van de bestelling, is een herroeping van de bestelling zonder de betaling van een boete niet mogelijk.

3.3. GEVOLGEN VAN LAATTIJDIGE HERROEPING

In geval de consument laattijdig afziet van de inschrijving, te weten na het verstrijken van de herroepingstermijn of indien de activiteiten reeds een aanvang hebben genomen tijdens de herroepingstermijn, worden de volgende kosten aangerekend.

Met medisch attest:
Niet aanwezige dagen (minimaal 3 dagen afwezig zijn) worden terugbetaald min 25% administratiekosten.

Zonder medisch attest:
- Tot 3 weken voor de activiteit: volledige terugbetaling min 25% administratiekosten.
- Minder dan 3 weken voor de activiteit: geen terugbetaling.

>4. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de Sporty Creactief vzw of Sporty Sportief vzw. De prijs is behoudens andersluidende vermelding op de factuur, contant betaalbaar. Er kan slechts een korting voor contante betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. En in geen geval mag die korting worden verrekend zolang er facturen onbetaald blijven. Alle toegestane kortingen worden op voorhand tussen partijen overeengekomen.

Niet betalen op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ten laste van de koper. Bij wanbetaling op de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12 % te rekenen vanaf vervaldag. De enkele vertraging in betaling, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte der vordering heeft zonder enige ingebrekestelling aanleiding tot betaling door de debiteur van een verhogingsbeding van 10 % op het onbetaald gebleven bedrag.

5. Verantwoordelijkheid

Bij inschrijving geven de ouders aan Sporty Creactief vzw en Sporty Sportief vzw de toelating om:

  • Bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand in te roepen. Specifieke medische problemen, vb. allergische reacties op medicijnen, … dienen steeds aan ons meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de eerste ochtend voor de aanvang van het kamp!
  • Foto’s van hun kinderen, genomen tijdens onze activiteiten, te publiceren.
  • Geen enkel kind mag de kamplocatie alleen verlaten. Indien uw zoon of dochter alleen naar huis mag, vragen we om een schriftelijke toelating in te vullen

Indien u niet wenst dat er foto’s genomen worden van uw kinderen tijdens onze activiteiten. Gelieve dit steeds ruim op voorhand schriftelijk te vermelden via email naar info@sportyvzw.be.

6. Klachten

Klachten betreffende de levering of diensten moeten Sporty Creactief vzw en Sporty Sportief vzw binnen de acht (8) dagen na de levering of uitvoering der werken bereiken met een gemotiveerde aangetekende brief of dienen ingeschreven te worden in een klachtenregister dat beschikbaar is op de zetel van Sporty Creactief vzw en Sporty Sportief vzw tijdens de kantooruren. Bij gebreke aan een aangetekende brief of inschrijving in het klachtenregister wordt de klacht geacht niet te bestaan en zal Sporty Creactief vzw en Sporty Sportief vzw geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.

7. Toepasselijke wet/geschillenregeling

Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Leuven uitsluitend bevoegd.

8. Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die vanaf een website worden verzonden en door de webbrowser van de gebruiker worden opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker terwijl de gebruiker aan het surfen is. Ze worden gebruikt om de interactie met een site vast te leggen. Ze bevatten anonieme gegevens die niet schadelijk zijn voor uw computer of mobiele apparaat.

Gebruikers worden geadviseerd om wanneer ze de cookies van deze website niet willen gebruiken en bewaren op de harde schijf van hun computer, zij in de beveiligingsinstellingen van hun webbrowser de noodzakelijke stappen moeten volgen om alle cookies van deze website en haar externe dienstverlenende leveranciers te blokkeren.

Onze website gebruikt “sessie”-cookies om de hoogte en breedte van het apparaat te identificeren en te onthouden. Deze cookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Daarnaast maakt deze website gebruik van traceringstechnologieën om haar bezoekers te volgen, om beter te begrijpen hoe ze de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om het gebruik van bezoekers te volgen. De software zal een cookie op de harde schijf van uw computer opslaan, om uw gebruik van de website te volgen en te controleren, maar zal geen persoonsgegevens opslaan, bewaren of verzamelen. U kunt het privacybeleid van Google hier lezen voor meer informatie [http://www.google.com/privacy.html]. Google Analytics wordt op onze website gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Door de IP-anonimisering zal Google de laatste byte van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkappen/anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door u af te melden. Klik op de relevante link:

BEZWAAR: GOOGLE TRACKING, GOOGLE INC.

Er wordt een opt-out-cookie ingesteld wanneer u op de bovenstaande bezwaarlinks klikt. Gelieve dit cookie niet te verwijderen, omdat het ons informeert over uw bezwaar. Wanneer u verschillende browsers of pc’s gebruikt, dient u in elke browser op de links te klikken.

Of uw cookies wijzigen via de instellingen:

Instellingen Cookies

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief en kom als eerste te weten welke knotsgekke activiteiten en onvergetelijke kampen er op het programma staan!

We houden je graag op de hoogte van onze activiteiten. Tot snel!